ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ของ อปท. (ทางออนไลน์) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 พ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยะลา เรื่อง ระยะความปลอดภัยจากกิ่ง ก้าน ทาง และใบ ของต้นไม้ ฯ เพื่อลดปัญหาไฟดับในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 พ.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางาน จ.ยะลา เรื่อง เชิญร่วมงาน “จัดหางานสัญจร” ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 พ.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ฯ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 พ.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 เม.ย. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ลำใหม่ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (รายใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 เม.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การวางผังนโยบายระดับประเทศภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 เม.ย. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การเปิดรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 เม.ย. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68