ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ในรอบ ๖ เดือน)
  รายละเอียด : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานกองคลัง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน