ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การวางผังนโยบายระดับประเทศภาคใต้
  รายละเอียด : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การวางผังนโยบายระดับประเทศภาคใต้ จากอำเภอเมืองยะลา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดฯ ได้ที่ QR code ท้ายนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานกองช่าง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน