ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ฯ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้
  รายละเอียด :

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ จากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ และการประชุมย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Webiner จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)  

** งานกองช่าง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน