ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ของ อปท. (ทางออนไลน์)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากอำเภอเมืองยะลา เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดฯ ได้ที่ QR code ท้ายนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน