ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
15 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ลำใหม่ (ส.ถ.๑/๑) และ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ลำใหม่ (ผ.ถ. ๑/๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ต.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ ของ อบต.ลำใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2564
9 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ต.ค. 2564
10 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55