ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ของ อปท. (ทางออนไลน์) ดาวน์โหลดเอกสาร
0
19 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ยะลา เรื่อง ระยะความปลอดภัยจากกิ่ง ก้าน ทาง และใบ ของต้นไม้ ฯ เพื่อลดปัญหาไฟดับในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 พ.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางาน จ.ยะลา เรื่อง เชิญร่วมงาน “จัดหางานสัญจร” ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 พ.ค. 2565
4 ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ฯ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 พ.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 เม.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ลำใหม่ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (รายใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 เม.ย. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การวางผังนโยบายระดับประเทศภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 เม.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การเปิดรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 เม.ย. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 เม.ย. 2565
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ในรอบ ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66