ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ ( ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 เม.ย. 2564
202 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมีนาคม) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 เม.ย. 2564
203 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 เม.ย. 2564
204 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 เม.ย. 2564
205 ประชาสัมพันธ์ “การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก” ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 มี.ค. 2564
206 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักเลขาฯ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 มี.ค. 2564
207 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 มี.ค. 2564
208 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
23 มี.ค. 2564
209 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ด้านทักษะการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้อง” ดาวน์โหลดเอกสาร
124
19 มี.ค. 2564
210 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ประหยัดพลังงานหนทางช่วยชาติ" ดาวน์โหลดเอกสาร
114
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21 |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68