ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.พ. 2564
232 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
03 ก.พ. 2564
233 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
03 ก.พ. 2564
234 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ ให้ครัวเรือนหรือชุมชน ต.ลำใหม่ จัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย ประเภทขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือขยะอันตราย ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ก.พ. 2564
235 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 ม.ค. 2564
236 อบต.ลำใหม่ แนะนำช่องทางใหม่ ติดตามการแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ม.ค. 2564
237 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ จาก อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ม.ค. 2564
238 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
232
19 ม.ค. 2564
239 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
18 ม.ค. 2564
240 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24 |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68