ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประชาสัมพันธ์ การจำแนกความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันความสำเร็จขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 ม.ค. 2561
542 ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ อบต.ลำใหม่
150
10 ม.ค. 2561
543 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ดาวน์โหลดเอกสาร
165
10 ม.ค. 2561
544 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 ม.ค. 2561
545 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 ม.ค. 2561
546 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
627
04 ม.ค. 2561
547 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จรรยาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 ม.ค. 2561
548 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 ม.ค. 2561
549 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
04 ม.ค. 2561
550 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
03 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  55 |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68