ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 พ.ย. 2564
82 ประชาสัมพันธ์ หนังสือรับรองผล “การประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๔” ดาวน์โหลดเอกสาร
99
15 พ.ย. 2564
83 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 พ.ย. 2564
84 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายสมบูรณ์ จันทรังษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 พ.ย. 2564
85 ประชาสัมพันธ์ QR Codeแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะอขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 พ.ย. 2564
86 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 ต.ค. 2564
87 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
117
29 ต.ค. 2564
88 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ ฯ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ต.ค. 2564
89 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ต.ค. 2564
90 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ฯ ภายในสำนักปลัด อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
27 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68